PSNNJP 010

Prescription of Medicines for the Management of Childhood Acute Watery Diarrhoea at a Tertiary Hospital in Ebonyi State, Nigeria.

Okonkwo CA
Mefoh ES
Ogbo PU
Ngwu SO
Eke BO
Nwachukwu IP
Asogwa CC
Chima CD
Ogbonna LC
Onyema CJ
Ewah RL
Asiegbu UV